Suzhou Xingzhi Co.,Ltd.

Suzhou Xingzhi Co.,Ltd.

12-506 Wenzhongyuan Building, No. 767 Xiyuan Road,
215008 Suzhou

Phone: +86 512/ 67071832
Fax: +86 512/ 65645941

Internet: www.xingzhico.com

disposable PE glove, disposable CPE glove, disposable CPE gown, disposable PE apron, disposable PE hair cape, disposable PVC glove, disposable synthetic glove, disposable isolation gown, disposable gown, disposable apron, disposable glove, disposable vinyl glove, disposable examination glove, disposable medical glove, disposable surgical glove, disposable hair cape, disposable PE isolation gown, disposable PE gown